De Kaderrichtlijn water en natuurbeheer

Bas van der Wal (STOWA)

Waterdoelen zijn natuurdoelen. Het samen optrekken van waterbeheer en terreinbeheer is een sleutel tot succes.
Organismen, anders dan de mens, maken geen onderscheid in beheercompartimenten. Voor het bereiken van de ecologische doelen van de KRW is het belangrijk dat op landschapsschaal aan natuurvoorwaarden wordt voldaan. Zonder twijfel is dat ook omgekeerd het geval.
Na een introductie op de KRW zal ingegaan worden op de watersysteemanalyse aan de hand van aquatische organismen.

Nieuwe Refter – ronde 4