Natuur en landbouw in overgangsgebieden

Jori Wolf (programmaleider Nationale Parken bij Staatsbosbeheer)
Laura van Rossem (senior beleidsmedewerker bij het ministerie van LNV)
Jacob van Emst (melkveehouder en lid Netwerk Grondig)

Landbouw rond Natura 2000-gebieden: wat is wenselijk, wat zijn kansen?

Natuurherstel betekent breder systeemherstel, dus ook werken aan verbetering van de omstandigheden in de gebieden rondom de Natura 2000-gebieden (de zogenaamde overgangsgebieden).
– Welke vormen van landbouw zijn voorstelbaar en wenselijk in de overgangsgebieden?
– Hoe kunnen deze vormen van landbouw bijdragen aan de versterking van de leefgebieden voor soorten en habitats in overgangsgebieden? En wat is hiervoor nodig?
– Welke rol zouden de terreinbeheerders hierbij kunnen spelen?

Nieuwe Refter, ronde 1