Bodemdaling stoppen = veen vernatten

Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland)

 

Vanaf 2030 moet jaarlijks 1 megaton CO2 bespaard worden in het veenweidegebied (Klimaatwet). Het Innovatie Programma Veen test de mogelijkheden in de praktijk.
Natuurbeheerders en boeren werken samen in het Innovatieprogramma Veen (IPV). Doelen: gezamenlijk bodemdaling tegengaan in het veenweidegebied en een duurzamer bodembeheer vinden, waar boer en burger baat bij hebben. Het IPV experimenteert met maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, de waterkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit ten goede komen en bodemdaling stoppen. De melkveehouders in het veenweidegebied zijn de aangewezen partij om met actieve hulp van waterschappen en natuurbeheerders dit resultaat te gaan realiseren. Dit leidt tot nieuwe markten en een deels ander landschapsbeeld, waarin behalve ‘natte veeteelt’ ook ‘natte teelten’ verschijnen.

 

Koetshuis – ronde 1 – 10.45-11.30 uur